Όσα πρέπει να γνωρίζεις

Τα διαζύγια στην Ελλάδα σήμερα αγγίζουν το 40%. Το ποσοστό 76% εξ’ αυτών αποτελούν τα συναινετικά διαζύγια.

Η έκδοση διαζυγίου στην Ελλάδα αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων, τα οποία εκδίδουν τη δικαστική απόφαση διαζυγίου, με την οποία λύεται ο γάμος.

Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο διαδικασίες έκδοσης διαζυγίου. Το συναινετικό διαζύγιο, το οποίο εκδίδεται κατόπιν κοινής συμφωνίας των συζύγων και το διαζύγιο με αντιδικία, το οποίο εκδίδεται κατόπιν δικαστικής αντιπαράθεσης των συζύγων.

Α. Συναινετικό διαζύγιο

Το συναινετικό διαζύγιο επιχειρείται όταν και οι δύο σύζυγοι επιθυμούν την λύση του μεταξύ τους γάμου και μπορούν να το ζητήσουν με κοινή αίτησή τους στο δικαστήριο.

Ελάχιστες προϋποθέσεις για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου είναι:

1) Η κοινή συναίνεση των δυο συζύγων προς λύση του γάμου τους, η οποία αποτυπώνεται σε σχετική έγγραφη συμφωνία των συζύγων

2) Η Διάρκεια του γάμου τουλάχιστον 6 μήνες

3) Δήλωση της συμφωνίας τους αυτής ενώπιον του Δικαστηρίου

4) Έγγραφη συμφωνία για την επιμέλεια και την επικοινωνία με τα ανήλικα τέκνα (εφόσον υπάρχουν) Αυτή η συμφωνία που επικυρώνεται από το δικαστήριο έχει προσωρινό χαρακτήρα, ώσπου να εκδοθεί μεταγενέστερη σχετική δικαστική απόφαση.

5) Ρύθμιση του ύψους της διατροφής των ανηλίκων τέκνων του (προαιρετικά και εφόσον βέβαια υπάρχουν τέκνα)

Β. Διαζύγιο με αντιδικία

Καθένας από τους συζύγους μπορεί να ζητήσει το διαζύγιο, όταν οι μεταξύ τους σχέσεις έχουν κλονισθεί τόσο ισχυρά, από λόγο που αφορά το πρόσωπο του ενός ή και των δυο συζύγων, ώστε βάσιμα η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης να είναι αφόρητη.

Η έκδοση διαζυγίου με αντιδικία προϋποθέτει την κατάθεση ανάλογης αγωγής διαζυγίου ενώπιον της γραμματείας του αρμόδιου δικαστηρίου από έναν εκ των συζύγων κατά του άλλου συζύγου

Βασικότερος λόγος έκδοσης διαζυγίου με αντιδικία είναι ο ισχυρός κλονισμός. Ο ισχυρός κλονισμός θεωρείται ότι έχει ήδη επέλθει και υφίσταται, σε περίπτωση διγαμίας ή μοιχείας του εναγομένου, σε περίπτωση εγκατάλειψης του ενάγοντος από τον εναγόμενο, καθώς και σε περίπτωση άσκησης από τον εναγόμενο ενδοοικογενειακής βίας εναντίον του ενάγοντος. Αγωγή διαζυγίου νομιμοποιείται να ασκήσει ο σύζυγος που έχει υποστεί τον ισχυρό κλονισμό και όχι αυτός που με τη συμπεριφορά του προκάλεσε τον ισχυρό κλονισμό.

Επιπλέον, εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς για δύο τουλάχιστον χρόνια, ο ισχυρός κλονισμός τεκμαίρεται αμάχητα και το διαζύγιο μπορεί να ζητηθεί, έστω και αν ο λόγος του κλονισμού αφορά στο πρόσωπο του ενάγοντος.

Τέλος, με την αγωγή διαζυγίου, εκτός από τη λύση του γάμου, μπορούν να ρυθμιστούν και τα επιμέρους ζητήματα όπως είναι η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή των τέκνων.

Γ. Λοιπές αξιώσεις μεταξύ των συζύγων, μετά τη λύση του μεταξύ τους γάμου

Ακόμη και μετά τη λύση του γάμου, είτε με την έκδοση συναινετικού διαζυγίου είτε με την έκδοση διαζυγίου με αντιδικία, οι πρώην πλέον σύζυγοι μπορούν να κινηθούν δικαστικά ο ένας εναντίον του άλλου, προκειμένου να διεκδικήσουν διάφορες αξιώσεις. Κυριότερες περιπτώσεις τέτοιων αξιώσεων αποτελούν η αγωγή διατροφής και η αγωγή συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου.

Καλλίτα Μαργαρίτη

Δικηγόρος LLM

μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Καρδίτσας

– όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Thessalia Times