• Μισθωτικές αγωγές λόγω μη καταβολής οφειλόμενων μισθωμάτων
  • Αγωγή αποζημίωσης λόγω κακής χρήσης του μισθίου\
  • Διαταγές πληρωμής μισθωμάτων και διαταγές απόδοσης μισθίου
  • Κοινόχρηστα
  • Διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών